Dr. V. S. Prabaiah

Dr. V. S. Prabaiah

Principal 9480065424 / 9449065424
Dr. Umapathi J Pattar

Dr. Umapathi J Pattar

Associate Professor 9482541223
Sri. ANANDHALLI H B

Sri. ANANDHALLI H B

Associate Professor 9964251909
Dr. Umamaheswara G

Dr. Umamaheswara G

Associate professor 9480280076
Dr. M Prabhugoud

Dr. M Prabhugoud

Associate professor 9482857324
Dr. Govindraj B

Dr. Govindraj B

Associate professor 9448965994
Sri. Chandrashekharappa B P

Sri. Chandrashekharappa B P

Associate professor 8867301393
Sri. Basanna Diggi

Sri. Basanna Diggi

Associate Professor 9448989244
Dr. Govindnaik M

Dr. Govindnaik M

Associate Professor 9902410846
Sri. Karibasaiah K M

Sri. Karibasaiah K M

Associate Professor 9448728719
Sri. V B Veerappa

Sri. V B Veerappa

Associate Professor 9342444099
Dr. Chandra shekharappa H M

Dr. Chandra shekharappa H M

Associate Professor 9448968755
Sri. Ashok Attar

Sri. Ashok Attar

Associate Professor 9448649220
Dr. Mruthyunjaya swamy Rumale

Dr. Mruthyunjaya swamy Rumale

Associate Professor 9448228368
Dr. Mruthyunjaya swamy Rumale

Dr. Mruthyunjaya swamy Rumale

Associate Professor 9449622623
Sri. Nagaraj Bommanal

Sri. Nagaraj Bommanal

Associate Professor 9449761727
Dr. Venkatesh Bhovi

Dr. Venkatesh Bhovi

Associate Professor 8861610765
Sri. L N Kamble

Sri. L N Kamble

Librarian 9343908690
Sri. Karanam Ajith Narayana Rao

Sri. Karanam Ajith Narayana Rao

Assistant professor 9986485185
Dr. Aravind T R

Dr. Aravind T R

Associate Professor 9448877424